Viết đồng phân của c 4 h 11 n

     

Công thức kết cấu của C4H11N và call tên | Đồng phân của C4H11N và hotline tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá tinh vi và có khá nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân đội chức, đồng phân dẫn xuất, ... Dưới đây là các dạng Đồng phân và Công thức kết cấu của C4H11N nhằm mục đích giúp những em học viên viết đầy đủ số đồng phân của C4H11N và call tên đúng các đồng phân của C4H11N tương ứng.

*

Ứng với công thức phân tử C4H11N thì chất hoàn toàn có thể là amin

- Amin C4H11N bao gồm 4 đồng phân amin bậc 1, chũm thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
CH3 - CH2 – CH2 – CH2– NH2Butan – 1 - amin
*
CH3 – CH(CH3)CH2NH22 – metylpropan – 1- amin
*
CH3 – CH2 – CH(NH2) – CH3Butan – 2- amin
*
CH3 – C(NH2)(CH3) – CH32 – metylpropan – 2- amin

- Amin C4H11N gồm 3 đồng phân anmin bậc 2, gắng thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
CH3 – CH2 – CH2 – NH – CH3N-metylpropan-1-amin
*
CH3 – CH(CH3) – NH – CH3N-metylpropan-2-amin
*
CH3 – CH2 – NH - CH2 – CH3Đimetyl amin

- Amin C4H11N có một đồng phân anmin bậc 3, gắng thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
(CH3)2 – N – C2H5N,N-đimetyletanamin

Vậy ứng với công thức phân tử C4H11N thì chất có 8 đồng phân cùng với công thức cấu tạo và tên gọi tương ứng như trên.