TIẾNG ANH 6 TẬP 2

     

Đây là phần khởi đụng của unit 11 với chủ đề xuyên thấu là Our Greener world. Phần này vẫn giúp cho mình học bao gồm cái nhìn tổng quan về nhà đề cũng như giới thiệu một vài tự vựng liên quan. Bài viết là lời lưu ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

Getting started - Unit 11: Our greener world

1. Listen và read. (Nghe với đọc)

Mi: Hi, Nick.Nick: Hello, Mi.Mi: You"ve bought a lot of things.Nick: Yes. We"re going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket Mi?Mi: I am buying a loaf of bread. Hey, what"s this?Nick: It"s a reusable shopping bag.Mi: vày you always use it?Nick: Yes, I do. It"s better than a plastic one because it"s made of natural materials. If we all use this kind of bag, we"ll help the environment.Mi: I see. I"ll buy a bag for my mum. Where can I buy it?Nick: They sell a lot of these bags at the check-outMi: Thanks. Are they expensive?Nick: Not at all. By the way, you"re also ’green. You"re cycling.Mi: You"re right. If more people cycle, there wil be less air pollution. Right?Nick: Yes. Oh, look, it"s five o"clock already. I have khổng lồ go now. We have a lot lớn prepare for the picnic. See you later.Mi: See you, Nick. Have a nice time tomorrow! Bye.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2

Dịch:

Mi: xin chào Nick.Nick: xin chào Mi.Mi: Cậu mua những đồ nhỉ.Nick: Đúng thế. Tương lai mình vẫn đi dã ngoại, cậu đang làm cái gi ở siêu thị nhà hàng vậy?Mi: bản thân đang download bánh mì. Này, đó là cái gì thế?Nick: Nó là túi mua sắm tái thực hiện được.Mi: Cậu luôn sử dụng nó à?Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm cho bằng vật liệu tự nhiên. Trường hợp tất cả chúng ta sử dụng túi này, bọn họ sẽ mang lại lợi ích cho môi trường đấy.Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ cài một túi cho mẹ.Mình rất có thể mua nó ở chỗ nào nhĩ?Nick: chúng ta bán không ít túi này sinh sống quầy tính tiền.Mi: Cảm ơn. Chúng tất cả đắt không?Nick: không đâu. Một thể thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu sẽ đạp xe cộ kìa.Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có tương đối nhiều người sút xe hơn nữa thì ít ô nhiễm và độc hại không khí. Đúng không?Nick: Đúng thế. ổ, chú ý kìa, gần 5 tiếng rồi. Mình buộc phải đi đây. Bọn chúng mình có khá nhiều thứ cần sẵn sàng cho dã nước ngoài lắm. Giã biệt cậu.Mi: từ biệt Nick! Mai đi dạo vui nhé!

a.Read the conversation again và complete the following sentences. Use no more than three words in each blank. (Đọc bàỉ đàm thoại đợt nữa và ngừng những câu sau. Mỗi chỗ trống không thật 3 từ.)

Nick is going on a picnic tomorrow.The green shopping bag is reusable.The materials of the bag are natural.People can buy the bag at the check-out.Mi wants khổng lồ buy a reusable bag for her mum.Nick thinks that Mi"s ’green’ because she"s cycling.

Dịch:

Nick đang đi dã ngoại vào trong ngày mai.Túi buôn bán xanh là túi tái sử dụng. Nguyên vật liệu của túi là trường đoản cú thiên nhiên.Người ta rất có thể mua túi làm việc quầy tính tiền.Mi hy vọng mua 1 túi/ một túi tái áp dụng cho mẹ cô ấy.Nick nghĩ về rằng mi ‘xanh’ bởi vì cô ấy sẽ di xe pháo đạp.

b. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B. (Dựa theo ý của bài xích đàm thoại trên, nối nửa câu đầu vào cột A cùng với nửa câu sau trong cột B)

A

The reusable bag is betterThere will be less air pollutionIf peopleuse reusable bags for shopping,

B

a. They will help the environment.b. Than the plastic bag.c. If more people cycle.

Xem thêm: Sự Ra Đời Và Hoạt Động Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

Hướng dẫn:

- b. The reusable bag is better than the plastic bag. (Túi tái sử dụng giỏi hơn túi nhựa.)- c. There will be less air pollution if more people cycle. (Không khí đang ít bị độc hại hơn nếu không ít người đi xe cộ đạp.)- a. If people use reusable bags for shopping, they will help the environment. (Nếu bạn ta sử dụng túi tái áp dụng để đi sở hữu sắm, họ để giúp ích cho môi trường.)

c. Find these expressions in the conversation. Kiểm tra what they mean. (Tìm phần đông cách miêu tả này trong bài xích đàm thoại. Bình chọn xem chứng gồm nghĩa gì)

1. I see 2. By the way 3. Not at all

Hướng dẫn:

I see./ I understand (tôi hiểu)By the way (Nhân tiện)Not at all (Không sao cả/ không tồn tại chi).

d. Fill each blank with a suitable expression. (Điền vào mỗi nơi trông cách mô tả thích hợp)

A: It works like this.B: Oh, I see .A: Are you tired?B: Not at all .A: What are you going to vì this weekend?B: I"m going khổng lồ a birthday party. By the way, what bởi you think about this dress?

Dịch:

A: Nó chuyển động như nỗ lực này.B: Ồ, tôi gọi rồi.A: các bạn có mệt mỏi không?B: không vấn đề gì cả.A: vào ngày cuối tuần này các bạn sẽ làm gì?B: Mình vẫn đi tham dự các buổi tiệc sinh nhật. Tiện thể thì chúng ta nghĩ dòng váy này cầm cố nào?

2. There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture. (Ngày nay có tương đối nhiều vấn đề vể môi trường. Viết mỗi vân đề vào khung bên dưới phù hợp với hình.)

Trả lời:

soil pollution (ô nghiễm đất)deforestation (nạn chặt phá rừng)water pollution (ô lây nhiễm nước)noise pollution (ô lan truyền tiếng ồn)air pollution (ô nhiễm không khí)

3. Now listen, check and repeat the answers. (Nghe, chất vấn và tái diễn câu trả lời.)

4. Match the causes in column A with the effects in column B. (Nối những vì sao trong cột A với hậu quả trong cột B làm thế nào để cho phù hợp.)

A

Air pollutionWater pollutionSoil pollutionNoise pollutionDeforestation

B

a. Causes floodsb. Causes breathing problems.c. Causes hearing problems.d.makes fish die.e.makes plants die.

Hướng dẫn:

- b. Air pollution causes breathing problems. (Ô nhiễm không khí gây nên những vấn đề về hô hấp).- d. Water pollution makes fish die. (Ô lây nhiễm nước làm cá chết).- e. Soil pollution makes plants die. (Ô lan truyền đất có tác dụng cây chết).- c. Noise pollution causes hearing problems. (Ô truyền nhiễm tiếng ồn khiến nên những vấn đề về thính giác).- a. Deforestation causes flood. (Phá rừng gây bạn hữu lụt).

Xem thêm: Sản Xuất Axit Sunfuric Trong Công Nghiệp, Cần Phải Có Những Nguyên Liệu Chủ Yếu Nào

5. Game: Which group is the winner? (Trò chơi: team nào chiến thắng?)

Make groups of six.As a class, choose one environmental problem in 2In five minutes, write down as many effects of the problem as possible.After five minutes, one member from each group runs quickly lớn the board và writes the effects.The group with the most effects wins!

Dịch:

Lập thành nhóm có 6 người.Cả lớp lựa chọn một vấn đề về môi trường thiên nhiên trong phần 2.Trong 5 phút, viết ra càng nhiều hậu quả của vụ việc càng tốt.Sau 5 phút, mtv trong nhóm nhanh chân chạy đến tấm bảng và viết ra đông đảo hậu quả.Nhóm như thế nào viết ra những hậu quả nhất đang chiến thắng.

Gợi ý:

Air pollution causes:

Lung cancer (ung thư phổi)Acid rain (mưa axit)Water sources pollution (ô truyền nhiễm nguồn nước)