Từ Mới Unit 3 Lớp 11

     
*Bạn đang xem: Từ mới unit 3 lớp 11

*

Unit 3: A tiệc ngọt - một giở tiệc

Tổng vừa lòng từ vựng (Vocabulary) giờ đồng hồ Anh 11 Unit 3

1. Accidentally (adv) <,æksi"dentəli>: tình cờ

2. Blow out (v) <"blou"aut>: thổi tắt

3. Budget (n) <"bʌdʒit>: ngân sách

4. Candle (n) <"kændl>: đèn cầy, nến

5. Celebrate (v) <"selibret>: tổ chức, làm cho lễ kỷ niệm

6. Clap (v)vỗ tay

7. Count on (v) : đợi mong vào

8. Decorate (v) <"dekəreit>: trang trí

+ decoration (n) <,dekə"rei∫n>: sự/đồ trang trí

9. Diamond anniversary (n) (diamond wedding= đá quí jubilee) <"daiəmənd æni"və:səri> <"wediη> <"dʒu:bili:> : lễ kỷ niệm đám cưới kim cương (60 năm)

10. Financial (a) : (thuộc) tài chính

11. Flight (n) : chuyến bay

12. Forgive (v) : tha thứ

13. Get into trouble (exp) <"trʌbl>: chạm mặt rắc rối

14.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 1


Xem thêm: Hoá 9 Bài 3 Trang 33 Mới Nhất 2022, Giải Bài 3 Trang 33 Sách Giáo Khoa Hóa Lớp 9


Golden anniversary (n) (=golden wedding = golden jubilee)<"gouldən,æni"və:səri> <"goulden,wediη>: lễ kỷ niệm đám cưới vàng (50 năm)

15. Guest (n) : khách

16. Helicopter (n) <"helikɔptə>: trực thăng

17. Hold (v) : tổ chức

18. Icing (n) <"aisiη>: lớp kem tủ trên mặtbánh

19. Jelly (n) <"dʒeli>: thạch

20. Judge (n) <"dʒʌdʒ>: thẩm phán

21. Lemonade (n) <,lemə"neid>: nước chanh

22. Mention (v) <"men∫n>: đề cập

23. Mess (n) : sự bừa bộn

24. Milestone (n)<"mailstoun>: sự khiếu nại quan trọng

25. Organise (v) <"ɔ:gənaiz>: tổ chức

26. Refreshments (n) : món ăn nhẹ

27. Serve (v) : phục vụ

28. Silver anniversary (n) (=silver wedding = silver jubilee): lễ kỷ niệm đám cưới bạc (25 năm)