TÚ LÀ GÌ

     
1. (Danh) nơi nghỉ ngơi, vị trí trú ngụ. ◎Như: “túc xá” 宿舍 công ty trọ. ◇Chu Lễ 周禮: “Tam thập lí hữu túc, túc hữu lộ thất” 三十里有宿, 宿有路室 (Địa quan 地官, Di nhân 遺人) ba mươi dặm có chỗ trú ngụ, khu vực trú ngụ tất cả nhà khách.2. (Danh) Nước “Túc”, nay ở tại tỉnh sơn Đông 山東.3. (Danh) họ “Túc”.4. (Động) nghỉ đêm. ◇Luận Ngữ 論語: “Chỉ Tử Lộ túc, cạnh bên kê vi demo nhi tứ chi” 止子路宿, 殺雞為黍而食之 (Vi tử 微子) Mời Tử Lộ nghỉ ngơi đêm, thịt gà làm cơm đãi.5. (Động) dừng lại, đỗ lại.6. (Động) Giữ. ◎Như: “túc trực” 宿直 phòng giữ, canh gác ban đêm. § Ghi chú: Ngày xưa, những quan viên đêm đề nghị mũ áo chỉnh tề nhằm hầu thánh gọi là “túc trực”.7. (Động) Ở yên. ◇Tả truyện 左傳: “Quan túc kì nghiệp” 官宿其業 (Chiêu Công nhị thập cửu niên 昭公二十九年) Quan sinh hoạt yên với việc nghiệp của mình.8. (Tính) Cũ, xưa, đã tất cả từ trước. ◎Như: “túc oán” 宿怨 oán thù cũ, “túc ưu” 宿憂 mối lo có từ trước.9. (Tính) phương pháp đêm. ◎Như: “túc vũ” 宿雨 mưa hồi đêm, “túc túy” 宿醉 say tối trước.◇Kính hoa duyên 鏡花緣: “Thụy đáo lê minh, túc tửu dĩ tiêu” 睡到黎明, 宿酒已消 (Đệ tứ hồi) Ngủ tới sáng, rượu tối qua đang tiêu tan.10. (Tính) Đời trước. ◎Như: “túc duyên” 宿緣 duyên chi phí kiếp, “túc thế” 宿世 đời vượt khứ, “túc nhân” 宿因 nhân làm nên từ đời trước.11. (Tính) Lão luyện, già giặn. § Thông “túc” 夙. ◎Như: “túc tướng” 宿將 tướng tá giỏi, “túc học” 宿學 học giỏi, “túc nho” 宿儒 học giả lão luyện.12. (Phó) Vốn đã, từ bỏ trước mang lại giờ, thường xuyên luôn. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Linh Đế túc văn kì danh” (Lưu Đào truyện 劉陶傳) Linh Đế vốn sẽ nghe tiếng ông ta.13. (Phó) Trước, sẵn. ◎Như: “túc định” 宿定 định từ trước. ◇Tam quốc chí 三國志: “Thiện nằm trong văn, cử cây viết tiện thành, vô sở cải định, thì nhân thường dĩ vi túc cấu” 善屬文, 舉筆便成, 無所改定, 時人常以為宿構 (Ngụy thư, vương Xán truyện) giỏi làm văn, cất bút là thành bài, không phải sửa đổi, fan đương thời chỉ ra rằng ông vẫn soạn sẵn.14. Một âm là “tú”. (Danh) Ngôi sao. ◎Như: “nhị thập chén bát tú” 二十八宿 nhì mươi tám ngôi sao.15. (Danh) Đêm. ◇Hồng lâu Mộng 紅樓夢: “Thương nghị dĩ định, tuyệt nhất tú vô thoại” 商議已定, 一宿無話 (Đệ tứ thập bát hồi) luận bàn xong, cả đêm không nói gì nữa.


Bạn đang xem: Tú là gì

① Ðỗ, đêm đỗ lại nghỉ gọi là túc, nên một tối cũng hotline là độc nhất vô nhị túc 一宿. đồ gia dụng gì để lâu cũng hotline là túc. Như túc trang bị 宿物 thiết bị cũ, túc tật 宿疾 căn bệnh lâu ngày.② Giữ, như túc trực 宿直 phòng giữ, nghĩa là canh gác đêm tối cho fan ngủ yên. Ta hay nói những quan viên đêm buộc phải mũ áo chỉnh tề nhằm hầu thánh là túc trực là đi theo nghĩa ấy.③ Vốn có, lão luyện. Như túc tướng 宿將 tướng mạo giỏi, túc học 宿學 học giỏi, túc nho 宿儒 học tập trò lão luyện, v.v. Phần nhiều là cái nghĩa đã có lần kinh nghiệm với học tất cả căn bạn dạng cả.④ Yên, giữ.⑤ lưu lại lại.⑥ Ðã qua. Như túc cố 宿世 đời thừa khứ, túc nhân 宿因 nhân làm ra từ trước.⑦ Một âm là tú. Các ngôi sao. Như nhị thập chén bát tú 二十八宿.
Sao, chòm sao (các do sao tụ thành một khối): 星宿 các vì sao, tinh tú; 二十八宿 nhì mươi tám chòm sao. Coi 宿 , .


Xem thêm: Những Điều Cần Kiêng Kỵ Khi Nhà Có Người Mất Kiêng Gì Để Tránh Điều Không May


an túc 安宿 • đẩu tú 斗宿 • đầu túc 投宿 • kí túc 寄宿 • lộ túc 露宿 • ngụ túc 寓宿 • phong xan lộ túc 風餐露宿 • quy túc 歸宿 • tá túc 借宿 • tinh tú 星宿 • trú túc 住宿 • túc căn 宿根 • túc duyên 宿緣 • túc đề 宿題 • túc đề 宿题 • túc học 宿學 • túc oán thù 宿怨 • túc trực 宿直 • túc xá 宿舍 • yêm túc 淹宿


Xem thêm: Địa Hình Của Miền Có Đặc Điểm Nào Sau Đây? Địa Hình Của Miền Có Đặc Điểm:

• Cảm ngộ kỳ 32 - 感遇其三十二 (Trần Tử Ngang)• Dạ bội bạc Lư giang văn cố kỉnh nhân trên Đông Lâm từ dĩ thi ký chi - 夜泊廬江聞故人在東林寺以詩寄之 (Vương Xương Linh)• Đăng Hoành đánh - 登橫山 (Cao Bá Quát)• Điệp luyến hoa (Quá vũ xuân tía phù áp lục) - 蝶戀花(過雨春波浮鴨綠) (Lăng Vân Hàn)• Hoành Sơn quan lại - 橫山關 (Cao Bá Quát)• Nguyệt Áng tô hàn mặt đường - 月盎山寒堂 (Trần Minh Tông)• Ngư ca kỳ 4 - 漁歌其四 (Saga-tennō)• Phiếm Thái hồ nước thư sự, ký Vi đưa ra - 泛太湖書事,寄微之 (Bạch Cư Dị)• vương vãi giải tử phu thê - 王解子夫婦 (Ngô Gia Kỷ)• Xuân dạ liền kề Châu Điền thị ngự trưởng sử cách thức Đình lưu giữ yến, đắc diên từ bỏ - 春夜峽州田侍禦長史津亭留宴,得筵字 (Đỗ Phủ)