Split Hairs Là Gì

     

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 80 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng trung khu và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS & HANG IN THERE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là SPLIT HAIRS với HANG IN THERE.

Mike’s quite upset with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives do, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upset but he’s trying lớn help everyone mend the fences.

Hồi này Mike khá bực mình do tình trạng mái ấm gia đình của anh. Chứng trạng không tệ lắm nhưng mà chú Ron của anh gây bất hòa trong gia đình. Chú Ron là em của mẹ Mike. Ông hay buôn chuyện xấu về bà con, nhiều khi còn nặng trĩu lời. Mike bực mình tuy thế anh nỗ lực giúp hòa giải đều người.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to lớn be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh ý lại thế, nói rất nhiều chuyện ko tử tế, làm cho mái ấm gia đình giận nhau. Tôi hy vọng tình trạng này chóng chấm dứt.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng mong muốn thế. Thiệt là kém vui lúc anh em, bà con lục đục. Mà tất cả chỉ do tính nhỏ tuổi mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chú Ron đúng chuẩn làm gì? Tôi chỉ biết là gia đình không vui cùng nhau như xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, chú Ron "split hairs". Ông chỉ trích mọi bạn về những chi tiết bé dại nhoi vào lời nói, vấn đề làm. Thực là không nên thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa từ bỏ này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention lớn differences that are small and not important.

Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S bao gồm ngĩa là gay gắt về những cụ thể nhỏ, chú ý tới phần đông sự không giống biệt nhỏ nhoi, không quan trọng.

Xem thêm: Tính Khách Quan Của Sự Phát Triển Được Hiểu Là, Tính Khách Quan Là Gì

MAI LAN: So hairs are already small, splitting them means making them smaller, criticizing things that are unimportant.

Vậy nghĩa là sợi tóc đã nhỏ, lại còn "chẻ sợi tóc làm cho hai", chê trách phần đa điều không quan trọng.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet him properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Chú nói cậu em Larry không chào chú đúng cách, chỉ nói "Chào chú Ron" nhưng không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details lượt thích that shouldn’t be the issue!

Chà! tương đối quá đấy! Chú Ron phải biết là mái ấm gia đình thực tâm quí chú. Bỏ ra tiết nhỏ như vậy chưa phải là vấn đề.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth và shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough to lớn his friend when this person came khổng lồ Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chú call phone cho cô em chúng ta Beth, la lối lên vì chưng chú cho rằng Beth ko lễ độ với những người bạn của chú khi ông này cho tới tiệm nạp năng lượng của Beth.

MAI LAN: I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all khổng lồ take it easy & not be upset. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy và people loses respect for him.

Tôi thấy bi thảm cười khi nghĩ cho tình trạng này. Chú Ron bươi bèo ra bọ với mọi người chung quanh mình. Bảo bọn họ cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người thua thiệt đó là chú Ron. Chú không vui nhưng mà mọi người lại giảm kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone lớn hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent him & things will be better.

Cô tuyệt vời lắm, Mai Lan. Tôi đã bảo mọi bạn "hang in there". Hi vọng là chú Ron sẽ chuyển đổi khi mình không chống đối chú và mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? tức thị gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent & determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E có nghĩa là giữ vững tinh thần, nhẫn nhịn trong những lúc gập cực nhọc khăn.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good lớn anyone, himself, too!

Tốt! Đúng thế, tất cả bọn họ nên kiên nhẫn, nhường nhịn chú, bình thản. Một ngày nào kia chú Ron sẽ hết "splitting hairs". Chú sẽ nhận ra là chỉ trích bé dại nhoi không công dụng cho ai, ngay cả cho chú.

MIKE: Mai Lan, I know you’re hanging in there at your office. Your quái vật is the “splitting hairs” type, criticizing people readily, but you keep your cool. You’re my idol in this matter.

Xem thêm: Tập Đoàn Flc Nghĩa Là Gì - Tập Đoàn Flc Là Ai, Trịnh Văn Quyết Là Ai

Mai Lan. Tôi biết là cô đã "hang in there", rất kiên nhẫn trong sở làm. Xếp của cô cũng là loại "bới lộc bình ra bọ", tốt chỉ trích từng việc nhỏ, nhưng cô vẫn tiếp tục tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về việc này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi mà, Mike. Anh đó là thần tượng của tôi về những phương diện. Nghe được không?

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ: SPLITTING HAIRS nghĩa là BỚI BÈO RA BỌ với HANG IN THERE nghĩa là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng chổ chính giữa và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.