Nhã ý là gì

     
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhã ý", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng tambour.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhã ý, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhã ý trong bộ từ điển Từ điển Tiếng tambour.vnệt

1. Với nhã ý của C.

Bạn đang xem: Nhã ý là gì

2. Các uy quyền có nhã ý

3. Bà ấy có nhã ý giúp tôi.

4. Trái: hình ảnh do nhã ý của Hội Từ Thiện THNS; phải: hình chụp do nhã ý của Anh Chị Hammonds

5. Do nhã ý của Thư tambour.vnện Anh-quốc

6. Chúng tôi coi trong nhã ý của ông.

7. Hình ảnh do nhã ý của gia đình Tucker

8. Do nhã ý của tambour.vnện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội

9. Giờ thì ai trong mấy người có nhã ý hợp tác đây.

10. Với nhiều người theo cô ta, Tôi có nhã ý thanh toán tiền rượu.

11. Từ trái: Hình Đấng Ky Tô, do Heinrich Hofmann thực hiện, với nhã ý của C.

12. Nhã ý của một người săn lòng nói chuyện với bạn là một dấu hiệu tốt.

13. Scott vẽ; tranh bìa do nhã ý của Deseret News; bên trái: ảnh do Kenny Crookston chụp

14. Hình ảnh được đăng do nhã ý của gia đình Rasband, ngoại trừ được ghi chú khác

15. Hình ảnh lịch sử do nhã ý của trường Brigham Young University; hình sơn của iStock/Thinkstock

16. Dornelles chụp; gia đình Harriet Uchtdorf và những người truyền giáo, do nhã ý của gia đình Uchtdorf.

Xem thêm: Hệ Điều Hành Freedos Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kỹ Thuật Và Công Nghệ

17. Ba người hâm mộ điên cuồng của Joan Wilder... có nhã ý chôm cái neo thuyền Angelina đem về làm kỷ niệm!

18. Ngoài ra, nếu ban tổ chức có nhã ý, Thu Minh sẽ trở lại ghế huấn luyện tambour.vnên vào những mùa sau.

19. Công tambour.vnệc Phiên Dịch Các Bảng Khắc, do Earl Jones họa, với Nhã Ý của tambour.vnện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội

20. 4 Một số người đã có nhã ý soạn ra một số chương trình cho máy điện toán để giữ sổ sách hội thánh.

21. Ngài Xức Dầu Chữa Lành Mắt của Người Mù, tranh của Walter Rane, do nhã ý của tambour.vnện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội

22. Phi-e-rơ hẳn có nhã ý nên đã can gián Chúa Giê-su: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!”.

23. (Ga-la-ti 5:7-9) Trong hội thánh nọ, một số anh chị lớn đã có nhã ý mời những em yếu về thiêng liêng đến cùng chơi nhạc trẻ.

24. Tôi giải thích với bà ấy rằng tôi rất cám ơn nhã ý của bà, nhưng tôi rất sẵn lòng làm bất cứ điều gì được giao cho tôi trong tổ chức Đức Giê-hô-va.

25. Andersen và Giáo Vùng Đông Nam Phi; của bé gái bên cửa sổ, do Kirt Harmon chụp; của Fernando Araujo với các thiếu niên và gia đình Araujo, do nhã ý của Fernando Araujo; của Russell M.

26. Trên thực tế, các nhà xuất bản Mỹ của quyển sách tôi, "Chú Voi, Con Cọp và Chiếc Điện Thoại," đã thêm vào một phụ đề đầy nhã ý rằng, "India, cường quốc kế tiếp của thể kỉ 21."

27. 8 Thậm chí những anh em có nhã ý đã chia sẻ tài liệu về tambour.vnệc hùn hạp làm ăn có vẻ hứa hẹn, nhưng sau này họ, cùng với những người làm theo họ đã bị mất số tiền đầu tư.

Xem thêm: Giao Thức Protocol Là Gì - Tổng Hợp Kiến Thức Cần Biết Về Giao Thức Mạng

28. “Và đối với họ, ta sẽ tiết lộ tất cả những điều kín nhiệm, phải, tất cả những điều kín nhiệm thuộc vương quốc của ta bị giấu kín từ những ngày xưa, và trong những thời đại tương lai, ta sẽ tiết lộ cho họ biết nhã ý của ta về tất cả những điều liên quan tới vương quốc của ta.