Monome Dùng Để Điều Chế Thủy Tinh Hữu Cơ Là

     

Monome chính là những phân tử nhỏ được nối với nhau theo kiểu lặp lại, từ đó tạo thành những phân tử phức tạp hơn gọi là polyme. Monome tạo thành polyme qua việc hình thành liên kết hóa học hoặc liên kết siêu phân tử thông qua một quá trình được gọi là trùng hợp. Vậy monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là gì? Để biết được đáp án của câu hỏi trên, mời các bạn tham khảo câu hỏi trắc nghiệm sau:

Trắc nghiệm: Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là gì?

 A. C6H5CH=CH2

 B. CH2=C(CH3)COOCH3

 C. CH3COOCH=CH2

 D. CH2=CHCOOCH3

Trả lời:

Đáp án đúng: B. CH2=C(CH3)COOCH3

Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là CH2=C(CH3)COOCH3

Giải thích của giáo viên Top lời giải về lý do chọn đáp án B


- Lý do loại trừ đáp án A

Monome C6H5CH=CH2 là dùng để điều chế polistiren (PS)

- Lý do loại trừ đáp án C

CH3COOCH=CH2 là este chứ không phải monome

- Lý do loại trừ đáp án D

CH2=CHCOOCH3 là este chứ không phải là monome

- Lý do chọn đáp án B

Để điều chế thủy tinh hửu cơ phải trùng hợp metyl metacrylat (CH2=C(CH3)COOCH3)

nCH2=C(CH3)COOCH3  → (-CH2-C(CH3)(COOCH3) -)n

=> Chọn đáp án B

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về thủy tinh tổng hợp

Câu 1: Để điều chế thủy tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp:

 A. CH2=C(CH3)COOCH3.

Bạn đang xem: Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ là

 B. CH2=CHCH=CH2.

 C. CH3COOC(CH3)=CH2.

 D. CH3COOCH=CH2.

* Đáp án A

* Hướng dẫn giải

Đáp án A

Để điều chế thủy tinh hữu cơ (poli(metyl metacrylat) viết tắt là PMMA), người ta tiến hành trùng hợp CH2=C(CH3)COOCH3.

*

Câu 2: Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được trùng hợp từ monome có tên gọi là:

 A. axit acrylic.

 B. metyl acrylat.

 C. metyl metacrylat.

 D. axit metacrylic.

* Đáp án C

Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được trùng hợp từ metyl metacrylat.

*

Câu 3: Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là

A. poli(metyl metacrylat)

B. poliacrilonitrin.

C. poli(vinyl metacrylat)

D. poli(hexametylen ađipamit).

Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ là: CH2=C(CH3)-COOCH3

→ Đáp án A

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Polime không bay hơi được.

Xem thêm: Soạn Bài Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914, Soạn Sử 8 Bài 13: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định.

C. Thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền.

D. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.

Đáp án:

A, B, D đúng, do polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi nhiều mắt xích tạo thành.

C sai vì thủy tinh hữu cơ là loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt.

→ Chọn C

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên.

B. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin.

C. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ.

A sai vì cao su buna-N thuộc loại cao su tổng hợp.

→ Đáp án A

Câu 6: Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

A. Poli (vinyl axetat)

B. Tơ capron

C. Thuỷ tinh hữu cơ

D. Polistiren

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: B

Tơ polivinyl axetat tạo thành từ CH3COOCH=CH2 có M=86

Tơ capron tạo thành từ capronlactam (1 đồng phân của NH2(CH2)5-COOH dạng mạch vòng) M=131

Thủy tinh hữu cơ tạo thành từ isopren có M=100

Polistiren tạo thành từ stiren có M=104

Câu 7: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. trùng hợp vinyl xianua

B. trùng ngưng axit e-aminocaproic

C. trùng hợp metyl metacrylat

D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: C

A. Trùng hợp vinyl xianua ⇒ thu được poli acrilonitrin ⇒ chế tạo tơ olon.

B. Trùng hợp axit ε-aminocaproic ⇒ thu được poli caproamit ⇒ chế tạo tơ nilon-6.

Xem thêm: Vai Trò Của Enzim Adn Polimeraza Trong Quá Trình Nhân Đôi Adn

C. Trùng hợp metyl metacrylat ⇒ thu được poli (metyl metacrylat) ⇒ chế tạo thủy tinh hữu cơ.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic ⇒ thu được poli (hexametylen-ađipamit)

Câu 8. Chất nào sau đây không là polime?

A. tinh bột

B. thủy tinh hữu cơ

C. isopren

D. Xenlulozơ triaxetat

Đáp án đúng: C

Câu 9: Polime nào vừa có thể cho phản ứng cộng với H2, vừa có thể bị thủy phân trong dd bazơ.

A. Xenlulozơ trinirat

B. Cao su isopren

C. Cao su clopren

D. thủy tinh hữu cơ

Đáp án đúng: A

--------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn giải thích cho câu Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là gì? và tìm hiểu thêm một số câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về thủy tinh tổng hợp. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.