Lớp chọn tiếng anh là gì

     
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về nhà đề giáo dục sẽ giúp các bạn nói về kế hoạch học của mình, ngôi trường mình đang học, môn học mình đang theo, điểm thi vào cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Lớp chọn tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Lớp chọn tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: cô giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy fan học làm trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài xích (việc làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ đào tạo và giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

▪ thao tác làm việc tại nhà, không phải đi lại.

▪ thời gian giảng dạy dỗ linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định định, tai nghe, microphone bảo đảm cho việc dạy học online.

▪ yêu thương cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ học trực tiếp 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học.

Xem thêm: Lý Thuyết Hình Thang Cân Toán Lớp 6 Hình Thang Cân Toán 6 Cánh Diều

▪ Lộ trình có thiết kế riêng đến từng học viên không giống nhau.

▪ dựa vào mục tiêu, đặc thù từng ngành bài toán của học viên.

▪ Học hồ hết lúc mọi nơi, thời gian linh động.


*

▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp hóa 7 năm tởm nghiệm huấn luyện và giảng dạy Tiếng Anh.

▪ khẳng định đầu ra bằng văn bản.

▪ học tập lại MIỄN PHÍ mang đến khi dứt đầu ra.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế cùng tài liệu trong quy trình học.

▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

Xem thêm: Hãy Cho Biết Nội Dung Cơ Bản Của Học Thuyết Truman Là, Nội Dung Cơ Bản Của Học Thuyết Truman Là


*

A/an/the là phần lớn từ hết sức thân quen trong tiếng anh, bọn chúng được điện thoại tư vấn là mạo từ. Bao gồm 2 nhiều loại mạo từ: mạo từ không xác minh và mạo từ bỏ xác định.


tambour.vn Learning System - hệ thống học tiếng Anh tiếp xúc toàn diện cho những người mới bắt đầu.