Json

     
Đối tượng JSON , có sẵn trong toàn bộ các trình chú tâm hiện đại, gồm hai phương pháp hữu ích để cách xử lý nội dung gồm định dạng JSON: parse với stringify . JSON.parse() nhận một chuỗi JSON và trở nên nó thành một đối tượng người sử dụng JavaScript. JSON.stringify() dấn một đối tượng người sử dụng JavaScript và biến hóa nó thành một chuỗi JSON.

Đây là một trong ví dụ:

const myObj = name: "Skip", age: 2, favoriteFood: "Steak" ; const myObjStr = JSON.stringify(myObj); console.log(myObjStr); // ""name":"Sammy","age":6,"favoriteFood":"Tofu"" console.log(JSON.parse(myObjStr)); // Object name:"Sammy",age:6,favoriteFood:"Tofu" Và mặc dù các phương thức thường được thực hiện trên những đối tượng, chúng cũng khá được dùng trên các mảng:

const myArr = <"bacon", "lettuce", "tomatoes">; const myArrStr = JSON.stringify(myArr); console.log(myArrStr); // "<"shark","fish","dolphin">" console.log(JSON.parse(myArrStr)); // <"shark","fish","dolphin">

JSON.parse()

JSON.parse() rất có thể nhận một hàm làm đối số vật dụng hai tất cả thể chuyển đổi các giá chỉ trị đối tượng người sử dụng trước khi chúng được trả về. Ở đây những giá trị của đối tượng người sử dụng được gửi thành chữ hoa trong đối tượng người sử dụng trả về của cách thức parse pháp:

domain.com", plan: "Pro" }; const userStr = JSON.stringify(user); JSON.parse(userStr, (key, value) => if (typeof value === "string") return value.toUpperCase(); return value; ); Lưu ý: dấu phẩy sinh hoạt cuối không phù hợp lệ trong JSON, bởi vậy JSON.parse() sẽ thông báo lỗi trường hợp chuỗi được đưa tới nó tất cả dấu phẩy sinh sống cuối.

Bạn đang xem: Json

JSON.stringify()

JSON.stringify() rất có thể nhận thêm nhị đối số, đối số trước tiên là hàm replacer cùng đối số thứ hai là quý hiếm String hoặc Number để áp dụng làm space vào chuỗi trả về.

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 10 - Giải Sbt Vật Lý 9 Bài 10: Biến Trở

Hàm thay thế sửa chữa được dùng làm lọc ra các giá trị, vì ngẫu nhiên giá trị nào được trả về là undefined sẽ nằm xung quanh chuỗi trả về:

domain.com" }; function replacer(key, value) console.log(typeof value); if (key === "email") return undefined; return value; const userStr = JSON.stringify(user, replacer); // ""id":229,"name":"Sammy"" với một lấy ví dụ với đối số space trắng được truyền vào:

domain.com", plan: "Pro" }; const userStr = JSON.stringify(user, null, "..."); // " // ..."name": "Sammy", // ..."email": "Sammy
domain.com", // ..."plan": "Pro" // "

tóm lại

Trong chỉ dẫn này, các bạn đã mày mò cách sử dụng các phương thức JSON.parse() cùng JSON.stringify() . Nếu như bạn muốn đọc thêm về cách thao tác với JSON vào Javascript, hãy xem trả lời Cách làm việc với JSON trong JavaScript của ta .

Xem thêm: Tinh Bột Sắn Là Gì - Bột Sắn Dây Và Bột Sắn

Để biết thêm thông tin về cách viết mã vào JavaScript, hãy coi loạt bài xích Cách viết mã vào JavaScript hoặc xem trang chủ đề JavaScript của ta nhằm biết những bài tập và dự án lập trình.


*
*
*

DMCA.com Protection Status