IMPERIAL ACADEMY LÀ GÌ

     

Bài họcSkills 1 Unit 6là phần để các em luyện tập hai kĩ năng ReadingvàSpeaking với chủ đề bài học Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.Với các hoạt động khác nhau, các em được hiểu thêm về những người gắn liền với sự thành lập và phát triển của ngôi trường này.

Bạn đang xem: Imperial academy là gì


Before you read, work in groups and answer the questions(Trước khi đọc, hãy làm việc theo nhóm và trả lời những câu hỏi sau đây.)

Bạn đang xem: Unit 6 Skills 1 Kỹ năng 1 | Tiếng Anh 7 Sách Mới

Guide to answer

1.Do you think the Temple of Literature the Imperial Academy is a good English name for Van Mieu Quoc Tu Giam?

(Bạn có nghĩ rằng Temple of Literature the Imperial Academy là một cái tên tiếng Anh thay cho Văn Miếu Quốc Tử Giám không?)

=> Yes, I do.(Vâng, đúng vậy.)

2.Why do many students pay a visit to the Temple of Literature the Imperial Academy before their exams?

(Tại sao nhiều học sinh lại đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ thi của họ?)


Bài viết gần đây
*

Review 4 Skills Kỹ năng | Tiếng Anh 7 Sách Mới


*

Review 4 Language Ngôn ngữ | Tiếng Anh 7 Sách Mới


*

Unit 12 Project Kỹ năng nhóm | Tiếng Anh 7 Sách Mới


*

Unit 12 Looking Back Củng cố | Tiếng Anh 7 Sách Mới


=> They come here to wish the good result for their exams

(Họ đến đây để cầu mong có kết quả tốt cho kỳ thi của họ.)

3.What do you think will happen to this historic place in the future?

(Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với nơi lịch sử này trong tương lai?)

=> There will be more tourists who visit this place in the future.

(Sẽ có nhiều du khách đến thăm nơi này trong tương lai.)


1.2. Task 2 Unit 6 lớp 7Skills 1


Read the passage and answer the questions(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Long ago, in the year 1070, there were no universities in Viet Nam. So, in 1076, Emperor Ly Nhan Tong decided to build one the Imperial Academy. It is considered the first university in Viet Nam. The university was a great success and thousands of Vietnamese scholars graduated from this university.


The Imperial Academy has a long and interesting history. Many kings, emperors and scholars worked to develop the university. Chu Van An was regarded as one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

In modern time, the Imperial Academy continues to grow and receive recognition. Many old buildings were reconstructed in 1999. In 2003, four statues (Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong, Le Thanh Tong, and Chu Van An) were built. In 2010, the 82 Doctors stone tablets were recognised by UNESCO.

1.When was the Imperial Academy founded?(Quốc Tử Giám được thành lập khi nào?)

2.Why was it successful?(Tại sao nó thành công?)

3.Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy?

(Ai là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất ở Quốc Tử Giám?)

4.What is another special thing about it?(Một điều đặc biệt khác nữa về nó là gì?)

Guide to answer

=> In 1076.(Vào năm 1076.)

2. Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

(Bởi vì hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ đây.)

3. Chu Van An was.(Nhà giáo Chu Văn An)

4. It is considered the first university in Viet Nam.(Nó được xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.)

Tạm dịch:

Cách đây rất lâu, vào năm 1070, không có trường đại học ở Việt Nam. Vì vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã quyết định xây dựng một trường đại học lấy tên là Quốc Tử Giám. Nó được xem như trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Trường đại học là một thành công lớn và hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ trường đại học này.

Quốc Tử Giám có một lịch sử thú vị và lâu đời. Nhiều vị vua, chúa và học giả đã làm việc để phát triển trường đại học này. Chu Văn An được xem là một trong những nhà giáo nổi tiếng ở Quốc Tử Giám.

Vào thời hiện đại, Quốc Tử Giám tiếp tục phát triển và nhận được sự công nhận. Nhiều tòa nhà cũ được xây dựng lại vào năm 1999. Vào năm 2003, 4 bức tượng (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.


1.3. Task 3 Unit 6 lớp 7Skills 1


Read the passage again and match the time in A with the events in B(Đọc lại đoạn văn và nối thời gian trong phần A với sự kiện trong phần B sao cho phù hợp)


*

Guide to answer

1-D.In 1076The Imperial Academy was founded.

Xem thêm: Tuổi Giáp Tý 1984 Mệnh Gì? Hợp Màu Gì? Hướng Nào? ? Sinh Năm 1984 Tuổi Gì

(Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.)

2-A.In 1999Many old buildings were reconstructed.

(Năm 1999, nhiều tòa nhà cũ đã được xây dựng lại.)

3-B.In 2003Four statues were built.

(Năm 2003, 4 bức tượng đã được xây dựng.)

4-C.In 2010The 82 Doctors stone tablets were recognised by UNESCO.

(Năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.)


1.4. Task 4 Unit 6 lớp 7 Skills 1


Work in groups. Look at the four statues and talk about them. You can use the informatior in 2 and 3 and other parts of the unit to help you.(Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 bức tượng và nói về chúng. Em có thể sử dụng thông tin trong mục 2 và 3 và những phần khác để hoàn thành)


Tạm dịch

Đây là tượng cụ Chu Văn An. Ông được xem là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất ở Quốc Tử Giám.

Guide to answer

1.Ly Thanh Tong (1023-1072)


This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.(Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được xem là người thành lập Văn Miếu.)

2.Ly Nhan Tong (1066-1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.(Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như là người xây dựng nên Quốc Tử Giám.)

3.Le Thanh Tong (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctors stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.(Đây là tượng Lê Thánh Tông. Vua Lè Thánh Tông đã ra lệnh cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên.)


Bài tập trắc nghiệm Skills 1Unit 6 lớp 7 mới


Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 The first university in Viet Nam Skills 1 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 7 mới Skills 1.


Câu 1:Read the text and answer the questions

Ann lives in London. She is twenty-nine and works for the BBC. She interviews people on an early morning news program called The World Today. Every weekday she gets up at 3:00 in the morning because the program starts at 6.30. She loves her work because it is exciting and she meets a lot of very interesting people, but she loves her weekend, too.

On Fridays she comes home from the BBC at about 2.00 in the afternoons and she just relaxes. On Friday evenings she doesnt go out, but sometimes a friend comes for dinner. He or she brings wine and they cook. Ann loves cooking. They listen to music or just chat.

On Saturday mornings she gets up at 9.00 and she goes shopping. Then in the evenings she sometimes goes to the theater or opera with a friend she loves opera. Then they eat in her favorite Chinese restaurant. On Sunday mornings she stays in bed late. She doesnt get up until 11.00. Sometimes in the afternoons she visits her sister. She lives in the country and has two children. She likes playing with her niece and nephew, but she leaves early because she goes to bed at 8.00 on Sunday evenings.

Why does she love her work?


A.Because she can meet interesting people.B.Because its funny.C.Because its very easy to do.D.Because she can earn a lot of money.

Câu 2:What does she do on Friday afternoons?


A.She plays computer games.B.She relaxes.C.She goes out with her friends.D.She goes shopping.

Xem thêm: Tại Sao Động Cơ 2 - Các Ký Hiệu Động Cơ 2


Câu 3:Where does Anns sister live?


A.She lives in a city.B.She lives in the country.C.She lives in a town.D.She lives in a province.

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


Lời kết


Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập đọc hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan, luyện tập nói về những người có công với đất nước dựa theo mẫu; đồng thời ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

university/ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ trường đại họcscholar/ˈskɒlə(r)/ học giảgraduate/ˈɡrædʒuət/ tốt nghiệpregard/rɪˈɡɑːd/ xem xét, đánh giárecognition/ˌrekəɡˈnɪʃn/ sự công nhậnstatue/ˈstætʃuː/ tượngtablet/ˈtæblət/ bài vịreconstruct/ˌriːkənˈstrʌkt/ xây dựng lạifounder/ˈfaʊndə(r)/ người thành lậporder/ˈɔːdə(r)/ ra lệnh

Hỏi đáp


Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mụcHỏi đáp, Cộng đồng Tiếng AnhLuatTreEmsẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!