HÃY VIẾT CẤU TRÚC CÂU LỆNH GHÉP

     
Bài tập và thực hành 2 Tin học lớp 11: Giải câu 1 mang đến câu 5 trang 50 .Hãy cho thấy sự giống như và không giống nhau của hai dạng câu lệnh if – then…

Câu 1: Hãy cho thấy sự kiểu như và khác nhau của hai dạng câu lệnh if – then.

Bạn đang xem: Hãy viết cấu trúc câu lệnh ghép

 

1. Sự như là và không giống nhau của nhị dạng câu lệnh if-then

Hai dạng mong lệnh if-then như sau:

a) Dạng thiếu

If then ;

if then else ;

trong đó:

Điều kiện biểu thức quan hệ giới tính hoặc lôgic.

Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

Giống nhau: phần đông cùng là câu lệnh rẽ nhánh và khi gặp một điều kiện nào kia thì lựa chọn thực hiện làm việc thích hợp.

Khác nhau: trong câu lệnh if-then dạng thiếu, nếu điều kiện không đúng thì bay khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình, còn vào câu if-then dạng đủ, nếu điều kiện không đúng thì thực hiện quá trình 2, tiếp đến mói thoát khỏi cấu tạo rẽ nhánh, triển khai câu lệnh tiếp theo sau cùa chương trình.

Câu 2: Câu lệnh ghép là gì? tại sao phải có câu lệnh ghép?

Trả lời

Câu lệnh ghép là một câu lệnh được vừa lòng thành từ rất nhiều câu lệnh nhân tố (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm mục đích thực hiện thao tác gồm nhiều thao tác làm việc thành phần. Mỗi làm việc thành phần tương xứng với một câu lệnh solo hoặc câu lệnh ghép khác. Về mặt ngữ điệu lập trình, câu lệnh ghép là một trong trong những yếu tố nhằm tạo kỹ năng chương trình có cấu trúc.

Câu lệnh ghép trong Pascal.

Begin

End;

Câu 3: Có thể dùng câu lệnh while-đo để nuốm cho câu lệnh for-do được không? giả dụ được, hãy thực hiện điều đỏ cùng với chương trình.

Có thể sửa chữa đoạn chương trình cất câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for := lớn vì chưng ;

bằng đoạn chương trình đựng câu lệnh while-do như sau:

i:= ;

while do

begin

;

,

end;

Như vậy, lịch trình tính Tong_la viết bởi lệnh for-do

program Tong__la;

uses crt;

var S:real,

a, N: integer;

begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

for N:=1 lớn 100 bởi vì S: = S+1.0/ (a+N);

 writeln(‘Tong S la:’, S:8:4); readln;

End.

được viết lại bằng lệnh while-do như sau:

Program Tong_la;

uses crt;

var S:real;

a, N: integer;

Begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

N:= 1;

while NQuảng cáo


N:= N + 1; end;

writeln(‘Tong s la:’, S:8:4); readln;

End.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Cho Trẻ Mầm Non, Bài Tập Trắc Nghiệm Đánh Giá Trẻ Mầm Non

Câu 6: Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại đến tròn.

Ba mươi sáu con,

Một trăm chân chằn.

Hỏi từng nào con mỗi loại?

program Tim_ga_cho;

uses crt;

var ga, cho: integer;

Begin

clrscr;

for cho:= 1 to 24 do

begin

ga:= 3 6 – cho,

if ga + 2*cho = 50 then writeln(‘Ga:’,ga,’ Cho:’,cho); end;

readln

End.

Câu 7: Nhập từ keyboard tuổi của thân phụ và con (tuổi của thân phụ hơn tuổi con tối thiểu là 25). Đưa ra màn hình hiển thị bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp song tuổi con.

Chương trình về tuổi phụ thân và tuổi con:

program tuoi_cha_con;

uses crt;

var tuoicha, tuoicon, nam: longint;

begin

clrscr;

write(‘Nhap tuoi phụ thân va con(tuoicha-tuoicon>=25) ;

readln(tuoicha,tuoicon); nam:= 0;

while tuoicha2*tuoicon do begin

tuoicha:= tuoicha + tuoicon := tuoicon + 1; nam:= nam +1;

end;


Quảng cáo


writeln ( ‘ Sau ‘ , nam, ‘ nam, tuoi cha gap doi tuoi con’ );

readln

End.

Câu 8: Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, tín đồ đó rút chi phí thì sẽ nhận được số chi phí là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm ngân sách không ki hạn không được xem cộng vào vốn.

Chương trình nhờ cất hộ tiền tiết kiệm

program Gui_tiet_kiem;

uses crt;

const laisuat = 0.002;

var tiengui, tienrutve, luu: real;

thang : integer;

Begin

clrscr;

write (‘Nhap vao so tien gui:’),

readln(tiengui);

luu:= tiengui;

write(‘So tien co khi rut ve: ’);

readln(tienrutve);

thang : = 0 ;

while Tiengui bởi begin

tiengui:= tiengui + tiengui* laisuat ; thang:= thang + 1 ;

end;

write(‘Gui’,luu: 0 : 0, ‘ dong, sau thang, thang’);

writeln(‘se nhan duoc so tien’,tienrutve:0 : 0,’ dong’);

readln

End .

Khi chạy chương trình, cùng với số tiền gửi thuở đầu là 20000000 đồng. Muốn dành được số tiền sau khoản thời gian rút về là 25000000 đồng thì cần mất 112 tháng.

Xem thêm: Bài Tập Pascal Lớp 11 Kiểu Xâu Kí Tự Trong Pascal Lớp 11, Bài Tập Xâu Kí Tự Trong Pascal Lớp 11

Kết quả chương trình cho như hình 25 bên dưới đây:

*

Câu 4: Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

*

*

if sqr(x) + sqr(y)= X then z:= X + y else z:= 0.5;

b)

if sqr (x-a)+sqr (y-b)

Câu 5: Lập trình tính:

*

a) program Tong_5a,

uses crt,

var y: real;

n: byte;

Begin

clrscr

y : 0;

for n :=1 to 50 do

y : = y + n / ( n +1 ) ;

writeln(‘Tong y la: y:0:18);

readln ;

End.

Nếu biến đổi y khai báo theo phong cách extended thì lịch trình tính tổng y đã là như sau: