Hóa 9 chương 5: dẫn xuất của hiđrocacbon

     

Câu 1 : Từ CaC2, nước, các chất vô cơ khác đề nghị cho bội nghịch nwgs coi như gồm đủ. Hãy viết những phương trình phản nghịch ứng pha chế etyl axetat.

Bạn đang xem: Hóa 9 chương 5: dẫn xuất của hiđrocacbon

Câu 2: Khi phân tích 9,2 gam một hóa học hữu cơ, fan ta nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 10,8 gam H2O.

a)Lập công thức đơn giản nhất.

b)Lập bí quyết phân tử, biết rằng ở đk tiêu chuẩn 1 lít hơi hóa học này cân nặng 2,054 gam.

c)Viết 2 cách làm cấu tạo, trong những số ấy công thức cấu trúc nào là của rượu etylic?

Câu 3 : Đốt a gam C2H5OH chiếm được 0,1 mol CO2. Đốt b gam CH3COOH nhận được 0,1 mol CO2. đến a gam C2H5OH tính năng với b gam CH3COOH (giả sử năng suất phản ứng là 100%) nhận được c gam este. Tìm giá trị của c. (Cho H = 1, C = 12, O = 16).


Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 5 – chất hóa học 9

Câu 1 : Hợp hóa học hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O trong các số đó thành phần phần trăm cân nặng của C là 52,17% với hidro là 13,04%.

a) xác minh công thức phân tử của A, biết cân nặng mol của A là 46 gam

b) Viết những công thức cấc tạo rất có thể có của A.

Câu 2 : Hãy kể một vài hợp hóa học hữu cơ chỉ cất 2 nguyên tố cacbon, hidro với việc thực hiện chúng trong cuộc sống hằng ngày.

Làm cụ nào để hiểu đó là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ?

Câu 3 : Sản phẩm sinh sản thành khi phân tích chất X đến qua bình 1 đựng CuSO4 khan, san đó mang lại qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư). Thu được công dụng sau:

a) Bình 1 một trong những phần màu trắng chuyển sang color xanh, bình 2 trọng lượng tăng lên. Hỏi X là hợp chất hay 1-1 chất? hóa học hữu cơ tốt vô cơ? có thể xuất hiện những nguyên tố nào?

b) Cho trọng lượng chất X là 6 gam, bình 1 tăng 3,6 gam, thanh lọc kết tủa sinh sống bình 2 rồi nhiệt độ phân hoàn toàn chất kết tủa, chiếm được 11,2 gam hóa học rắn.

Xác định thành phần tỷ lệ theo khối lượng các nguyên tố trong X.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40).


Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – chất hóa học 9

Câu 1 : Trình bày phương pháp bóc tách hỗn hợp gồm rượu etylic cùng axit axetic.

Câu 2 : Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH nhận được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính năng suất phản ứng.

Câu 3 : Phân tích 7,8 gam một hợp chất hữu cơ fan ta thu được 13,44 lít khí CO2 (đo sinh sống đktc) và 5,4 gam nước.

a) xác định công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

b) Tìm phương pháp phân tử hiểu được ở đk tiêu chuẩn 1 lít hơi hóa học này cân được 3,482 gam.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)


Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1: Cho những chất sau: K, C2H5OH, CH3COOH, CO2, FeO. Chất nào công dụng được cùng nhau từng song một. Hãy viết phương trình chất hóa học (ghi rõ điều kiện).

Câu 2 : Lấy 10 gam hỗn hợp axit axetic với rượu etylic tính năng với lượng vùa dùng CaCO3 hình thành 2,24 lít CO2đktc).

Câu 3 : Đem 100ml hỗn hợp CH3COOH 1M tác dụng với 6,9 gam CH3CH2OH chiếm được 6,6 gam CH3COOC2H5. Tính công suất phản ứng.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)


Xem lời giải


Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 5 – chất hóa học 9

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Đề số 6 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1: Rượu etylic chảy vô hạn vào nước, trong khi benzen không tan trong nước là do

A.rượu etylic có trọng lượng phân tử nhỏ nhiều hơn benzen.

B.trong phân tử rượu etylic gồm nhóm – OH.

C.benzen tất cả mạch vòng.

D.trong phân tử rượu etylic tất cả nhóm – COOH.

Câu 2: Sản phẩm làm phản ứng lúc nung chất khủng với dung dịch NaOH là:

A.glixerol với hỗn hợp các muối natri của axir béo.

B.xả phòng và rượu etylic.

C.axit axetic và rượu etylic.

D.glixerol và natri axetat.

Câu 3: CH3COOH công dụng được với các chất vào dãy:

A.Na2CO3, NaOH, Cu(OH)2, Fe.

B.NaHCO3, CuO, Cu, Zn.

C.NaHCO3, FeSO4, CuO, Zn.

D.AgNO3, CuO, Ag, Zn.

Câu 4: Khối lượng MgO cần được lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là (cho Mg = 24, C = 12, O = 16, H = 1)

A.10 gam B.13 gam

C.14 gam D.15 gam

Câu 5: Trộn 10ml rượu etylic 100 với V ml rượu etylic 160, chiếm được rượu etylic 130. Giá trị của V bằng

A.20ml B.30ml

C.40ml D.10ml

Câu 6: Trong phản bội ứng: X + Na2CO3( o) Y + NaHCO3. Những chất hữu cơ X, Y khớp ứng là:

A.C2H5OH, C2H5ONa

B.CH3COOH, CH3COONa

C.CH3COOH, C2H5ONa.

D.C2H5OH, CH3COONa.

Câu 7: Người ta bao gồm thể tách bóc rượu etylic thoát khỏi hỗn hợp với etyl axetat bằng phương pháp dùng

A.nước và phễu chiết.

B.dung dịch NaOH

C.phương pháp bác cất

D.natri

Câu 8: Một chất hữu cơ có công thức dễ dàng và đơn giản nhất là C3H6O2 có cấu tạo gần giống cấu trúc phân tử axit axetic. Số công thức kết cấu có đội – COOH là

A.1 B.2

C.3 D.4

Câu 9: Khi cho Fe tính năng với dung dịch axit axetic sản phẩm của phản ứng là

A.(CH3COO)2Fe

B.(CH3COO)3Fe

C.(CH3COO)2Fe, H2

D.(CH3COO)2Fe, (CH3COO)3Fe.

Câu 10: Để phân biệt 3 bình đựng một trong các chất sau: dung dịch rượu etylic 900, benzen, nước người ta dùng

A.phenolphtalein.

B.Na2CO3

C.quỳ tím

C.phương pháp đốt cháy trong không khí.


Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Đề số 7 – Chương 5 – hóa học 9

Câu 1: Cho sơ trang bị phản ứng: (C_2H_4( + H_2O,H_2SO_4) )(, o X( + CH_3COOH,H_2SO_4 extđặc,t^0))(, o Y)

X với Y theo lần lượt là:

(eqalign & A.CH_3 - CHO,CH_3COO - C_2H_5 cr & B.CH_3 - CH_2OH,CH_3 - COO - C_2H_5 cr và C.CH_3 - OH,CH_3 - COO - CH_3 cr và D.CH_3 - CHO,CH_3 - COO - C_2H_5 cr )

Câu 2: Sản phẩm bội phản ứng khi xà phòng hóa chất béo gồm dạng (C17H35COO)3C3H5 trong môi trường NaOH có tỉ lệ theo số mol của C3H5(OH)3 với C17H35COONa là

A.1:3 B.1:2

C.1:1 D.2:1

Câu 3: Đốt cháy một chất có công thức CnH2n+1COOH tỉ lệ số mol H2O với số mol CO2

A.bằng nhau

B.bé hơn 1

C.lớn rộng 1

D.lớn rộng 1 đối chọi vị

Câu 4: Tên các hợp hóa học sau: CH2OH – CHOH – CH2OH, CH3COOK, CH3 – COO – CH2 – CH3 lần lượt là:

A.glixerol, kali axetat, metyl axetat

B.glixerol, kali axetat, etyl axetat.

C.chất béo, kali axetat, etyl axetat.

D.glixerol, natri axetat, etyl axetat.

Câu 5: Khối lượng CH3 – CH2OH có trong một lít rượu etylic 120

(biết (D_C_2H_5OH = 0,8g/ml)) là (cho H =1, C = 12, O = 16)

A.46 gam B.120 gam

C.96 gam D.80 gam

Câu 6: Một lếu láo hợp gồm etanol, axit axetic khi công dụng với mãng cầu (dư) các chất rắn nhận được sau phản bội ứng là:

(eqalign và A.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COONa cr và B.CH_3 - CH_2OH,CH_3COONa. cr và C.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COOH cr & D.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COONa,Na. cr )

Câu 7: Thể tích không gian (đktc, trong không khí O2 chỉ chiếm 20% theo thể tích) đề nghị để đốt cháy 4,6 gam C2H5OH là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.22,4 lít B.33,6 lít

C.44,8 lít D.56 lít

Câu 8: Khi oxi hóa butan (C4H10) có chất xúc tác với nhiệt độ thích hợp người ta thu được

A.H – COOH

B.C2H5 – COOH

C.CH3 – COOH

D.C3H7 – COOH

Câu 9: Thể tích hỗn hợp NaOH 1M cần dùng để làm trung hòa 25 ,l dung dịch CH3- COOH 1M là

A.10ml B.15ml

C.50ml D.25ml

Câu 10: Khi nung thô dung dịch chứa hỗn hợp các chất: CH3COONa, NaCl, C2H5OH, NaOH số chất rắn thu được là:

A.4 B.3

C.2 D.1


Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Đề số 8 – Chương 5 – chất hóa học 9

Câu 1: Số công thức cấu trúc có thể có của các chất tất cả cùng công thức phân tử C3H8O

A.3 B.1

C.3 D.4

Câu 2: Thể tích khí oxi (đktc) yêu cầu để đốt cháy không còn 3,2 gam CH4O là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.3,36 lít B.5,6 lít

C.4,48 lít D.10,08 lít

Câu 3: Trong những chất sau: (1)CH2OH – CHO, (2) CH2OH – CH2OH, (3) CH3 – COOH. Chất có công dụng làm quỳ tím ướt hóa đỏ là:

A.(1), (2), (3) B.(1), (2)

C.(1), (3) D.(3)

Câu 4: Cho natri vào dung dịch rượu etylic 500 tất cả pha phenolphtalein.

Xem thêm: K/C Là Gì - Trong Tiếng Việt

Hiện tượng quan tiếp giáp được là:

A.Na vo tròn, chạy trên bề mặt dung dịch, dung dịch bao gồm màu hồng.

B.Na chìm ngập trong dung dịch, sủi bọt mạnh, dung dịch gồm màu hồng.

C.Na vo tròn, chạy trên mặt phẳng dung dịch, dung dịch gồm màu xanh.

D.Na cháy cho ngọn lửa color vàng, dung dịch không màu.

Câu 5: Đốt a mol C2H5OH phải y mol O2, cũng đốt x mol CH3COOH đề nghị z mol O2. Biểu thức liên hệ giữa y với z là:

(eqalign và A.y = z cr và B.y = 2z cr & C.y = 2 over 3z cr và D.y = 3 over 2z cr )

Câu 6: Lắc dịu một láo hợp có benzen, rượu etylic, quỳ tím, để yên một thời hạn người ta thấy:

A.dung dịch đồng nhất, không màu

B.dung dịch phân lớp, lớp trên ko màu, lớp dưới có màu đỏ.

C.dung dịch phân lớp, lớp trên gồm màu đỏ, lớp dưới không màu.

D.dung dịch đồng nhất, gồm màu tím.

Câu 7: Số sản phẩm tạo thành (không nhắc H2O) khi đến dung dịch axit axetic lần lượt công dụng với: NaOH, CuO, NaHCO3, Ag, Mg là:

A.4 B.5

C.6 D.7

Câu 8: Biết dung dịch axit axetic gồm tính aaxxit yếu đuối hơn hỗn hợp axit clohidric nhưng mạnh bạo hơn axit cacbonic, bội nghịch ứng nào tiếp sau đây không xảy ra?

(eqalign và A.CH_3COOH + NaCl o CH_3COONa + HCl cr & B.CH_3COOH + Na_2CO_3 o NaHCO_3 + CH_3COONa cr & C.HCl + Na_2CO_3 o NaHCO_3 + NaCl cr & D.CH_3COOH + NaHCO_3 o CH_3COONa + CO_2 + H_2O cr )

Câu 9: Một hóa học hữu cơ tất cả công thức chung CnH2n+1COOH lúc đốt cháy cho sản phẩm là CO2 và H2O. Tỉ lệ số mol của CO2 và H2O theo lần lượt là:

A.1:1 B.1:2

C.1: (2n+1) D.(2n + 1) : n

Câu 10: Cho 200 gam dung dịch CH3COOH 6% chức năng hết cùng với Mg. Thể tích khí H2 bay ra là (đktc, C = 12, O = 16, H = 1).

A.1,12 lít B.2,24 lít

C.3,36 lít D.4,48 lít.


Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinh bột thứu tự là:

*

Câu 2: Một chất hữu cơ X lúc đốt cháy 0,1 mol X chiếm được 0,6 mol CO2. X là

A.C2H6 B.C2H5OH

C.CH3COOH D.C6H12O6

Câu 3: Cho sơ đồ: Glucozo (1) -> rượu etylic (2) -> axit axetic

Điều kiện ở các quá trình (1), (2) thứu tự là:

A.men rượu, men giấm

B.nước, axit

C.không khí, xúc tác

D.Ag2O/NH3

Câu 4: Để riêng biệt glucozo cùng với saccarozo người ta cần sử dụng dung dịch

A.NaOH B.C2H5OH

C.Ag2O/NH3 D.CH3COOH

Câu 5: Khi lên men glucozo, lượng C2H5OH nhận được là 4,6 gam thì thể tích khí CO2 bay ra bởi (đktc, C = 12, O = 16, H = 1)

A.4,28 lít B.2,24 lít

C.5,6 lít D.4,48 lít

Câu 6: Cho các chất: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, (C17H35COO)3C3H5, CH3 – COO – C2H5. Hầu như chất tất cả phản ứng thủy phân là:

(eqalign & A.C_2H_5OH,CH_3COOH,C_6H_12O_6 cr & B.C_2H_5OH,CH_3COOH,CH_3 - COO - C_2H_5 cr & C.C_2H_5OH,(C_17H_35COO)_3C_3H_5,C_6H_12O_6 cr và D.(C_17H_35COO)_3C_3H_5,CH_3 - COO - C_2H_5 cr )

Câu 7: Một hóa học hữu cơ tất cả công thức đơn giản và dễ dàng nhất là CH2O. Khối lượng mol phân tử trong vòng 175 gam và 190 gam.

Công thức phân tử của hóa học đó là: (Ch H = 1, C = 12, O = 16)

A.C2H4O2 B.C5H10O5

C.C6H12O6 D.(C6H10O5)n­

Câu 8: Để nhận thấy các dung dịch: rượu etylic, axit axetic, glucozo tín đồ ta rất có thể dùng hóa học nào trong các chất sau?

A.quỳ tím cùng kẽm

B.CaCO3 cùng AgNO3 trong NH3

C.AgNO3 trong NH3

D.Bạc với HCl

Câu 9: Lên men 18 gam glucozo với công suất 40%. Thể tích dung dịch rượu etylic 100 chiếm được là: (biết (D_C_2H_5OH = 0,8g.ml,)(,H = 1,C = 12,O = 16))

A.46ml B.92ml

C.460ml D.23ml

Câu 10: Lượng C6H12O6 tất cả trong 150ml hỗn hợp glucozo 3% (cho hỗn hợp glucozo cân nặng riêng = 1g/cm3, H = 1, C = 12, O = 16) là

A.5,0 gam B.4,5 gam

C.4 gam D.30 gam.


Câu 1: Saccarozo với glucozo có một vài tính chất giống nhau là:

A.tan vào nước, vị ngọt, dạng kết tinh không màu.

B.tan vào nước, vị ngọt, dạng kết tinh màu sắc trắng.

C.đều bao gồm phản ứng tráng gương.

D.bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit.

Câu 2: Để nhận ra dung dịch sacarozo tất cả glucozo fan ta dùng

A.dung dịch H2SO4

B.dung dịch phenolphtalein.

C.dung dịch CH3COOH.

D.dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 3: Khi nung nóng hỗn hợp saccarozo cùng với H2SO4, sau 1 thời gian, thu được dung dịch có những chất

A.glucozo, fructozo

B.glucozo, fructozo, saccarozo.

C.glucozo, fructozo, saccarozo, H2SO4.

D.fructozo, saccarozo, H2SO4.

Câu 4: Cho gửi hóa: C12H22O11 (1) ( o) C6H12O6 (2) ( o) C2H5OH.

Điều kiện phù hợp của các phản ứng (1) với (2) theo lần lượt là:

A.H2O với axit nung nóng, men rượu.

B.H2O với axit nung nóng, men giấm.

C.H2O và kiềm nung nóng, men rượu.

D.men rượu, men giấm.

Câu 5: Từ saccarozo và những chất vô cơ xem như gồm đủ, số phương trình về tối thiểu để điều chế etyl axetat là:

A.3 B.4

C.5 D.6

Câu 6: Khối lượng saccarozo thu được từ là một tạ nước mía nhiều loại chứa 12% saccarozo ( biết quá trình và tinh chế hao hụt 15%) vẫn là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.12kg B.10,2 kg

C.1,8 kilogam D.120kg

Câu 7: Nhỏ H2SO4 quánh vào cốc thủy tinh gồm chứa mặt đường saccarozo, sau một thời hạn người ta thấy đường chuyển thành một khối màu black xốp. Hiện tượng này được giải thích theo phương trình:

(eqalign & A.C_12H_22O_11 o 11H_2O + 2C(H_2SO_4 extđặc) cr & B.C_12H_22O_11 + H_2O o 2C_6H_12O_6(H_2SO_4) cr và C.C_12H_22O_11 o CO_2 + H_2O(H_2SO_4 extđặc) cr và D.C_12H_22O_11 o C_2H_5OH o CO_2 cr )

Câu 8: Dung dịch đựng chất nào sau đây có độ pH bé bỏng nhất: con đường saccarozo, glucozo, rượu etylic, axit axetic, NaOH?

A.Rượu etylic B.NaOH

C.Axit axetic D.Saccarozo.

Câu 9: Cho sơ đồ (1) C2H4 (H2O, axit) ( o) C2H5OH (men) ( o) CH3COOH

(2) C4H10 (+O2, xúc tác, t0) ( o) CH3COOH

Để thu được và một lượng CH3COOH (cùng hiệu suất) hóa học được sử dụng bổ ích nhất về cân nặng là:

A.C2H4

B.C4H10

C.C2H4 cùng C4H10 được mang với cân nặng bằng nhau.

D.Không xác minh được.

Câu 10: Len men rượu m gam glucozo cho tổng thể lượng CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) fan ta nhận được 25 gam kết tủa, năng suất phản ứng là 70%.

Giá trị của m là: (Cho H = 1, C = 12, O = 166, Ca = 40)

A.61,07 gam B.32,14 gam

C.50,4 gam D.65 gam


Câu 1: Tinh bột với xenlulozo có đặc điểm là:

A.cùng tất cả công thức phân tử (C6H10O5)n

B.không tan trong nước của cả khi nóng.

C.cũng được dùng để sản xuất giấy, vải vóc sợi, vật gỗ.

D.đều tạo cho dung dịch iot gửi sang màu sắc xanh.

Câu 2: Nhóm –C6H10O5- được gọi là:

A.glocozo

B.fructozo

C.mắt xích của phân tử

D.saccarozo.

Câu 3: Một chất hữu cơ có công thức cấu trúc H2N – CH2 – COOH. Tên của chất hữu cơ này là:

A.axit axetic

B.amoniac axetic

C.axit amoni axetic

D.axit aminoaxetic.

Câu 4: Chọn câu đúng trong những câu sau:

(1)Tinh bột, xenlulozo, protein mọi bị thủy phân đến cùng một sản phẩm.

(2) Chỉ bao gồm tinh bột, xenlulozo bị thủy phân đến cùng một sản phẩm là glucozo.

(3)Protein bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit tuyệt bazo.

A.(2), (3) B.(1), (3)

C.(1), (2) D.(1), (2), (3).

Câu 5: Polime là đầy đủ chất tất cả phân tử khối rất to lớn do những …..liên kết cùng với nhau chế tạo nên. đề nghị điền vào vị trí trống nhiều từ tương thích là

A.nguyên tử cacbon, hidro, oxi

B.nhóm –C6H10O5-

C.nhóm –CH2- CH2-

D.mắt xích.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Lớp 11 Bài 3 : Thoát Hơi Nước, Tải Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 11 Bài 3

Câu 6: Có thể dùng chất nào trong số chất sau để dấn biết:tinh bột, xenlulozo với saccarozo?

A.Nước cùng iot B.Natri

C.Nước, H2SO4 D.Dung dịch NaOH

Câu 7: Một loại tinh bột có cân nặng phân tử vào khoảng: 194400 đvC – 972000 đvC. Số đôi mắt xích sẽ trong vòng (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.1200 – 6000 B.120 – 600

C.5000 – 30000 D.1000 – 5000

Câu 8: Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là:

A.C, H, O, N B.C, H, P, O

C.C, O, N, phường D.H, O, N, S.

Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn xenlulozo, phản bội ứng xảy ra theo phương trình:

(C6H10O5)n + O2( o) CO2 + H2O (t0)

Tổng hệ số thăng bằng phương trình là:

A.17n B.17n + 1

C.18 D.11n

Câu 10: Một chất hữu cơ X, gồm công thức H2N – CnH2n – COOH. Đem 15 gam X công dụng vừa đủ với 200ml hỗn hợp NaOH 1M. Công thức của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16, N = 14)