Flying Colours Là Gì

     

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài bác số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 64 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, vày Hằng chổ chính giữa và Christopher Cruise phụ trách.Bạn vẫn xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là WITH FLYING COLORS với CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the end of the school year. All students work hard, they study day & night lớn pass exams either to be promoted khổng lồ a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi kết thúc niên học. Học tập sinh, sinh viên học chuyên chỉ, bọn họ học ngày đêm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn, hoặc xuất sắc nghiệp trường học của họ. Họ biết là họ cần phải có căn bản để sửa biên soạn cho đặt chân vào trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, chúng ta của tôi, anh Bill, đang xuống lòng tin lắm. Thực là bất thường. Thường khi anh ta không hẳn là fan như vậy.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy và energetic. Bởi you know what happened khổng lồ him?Anh là người luôn luôn luôn hăng hái, vui vẻ, đầy năng lượng. Anh gồm biết có việc gì xẩy ra mang lại anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài bác toán, chưa hẳn thi thường cơ mà là thi cá nguyệt, một phần điểm béo khi tính điểm trung bình cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi quan yếu tưởng tượng Bill thi rớt một bài bác thi quan lại trọng. Anh ta luôn luôn luôn xuất sắc trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the kiểm tra because he didn’t read the questions carefully và his answers were not to the point.

Bill thông minh. Anh có tác dụng hỏng bài thi vì không hiểu kỹ thắc mắc nên phần lớn câu vấn đáp của anh không đúng đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là đáng tiếc. Anh có cơ hội nào khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn thời gian khác trong tương lai.

MAI LAN: So what can you do to cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao sẽ giúp đỡ anh ta lên tinh thần? vật gì đã qua là sẽ qua. Bi ai cũng không ích gì. Anh đồng ý không?

Tôi gật đầu đồng ý là không có lợi gì. Dẫu vậy Bill cần một thời gian để nạm thắng được sự thuyệt vọng của anh. Anh thất vọng với chính anh. Tôi đang bảo anh "stop crying over spilled milk".

Xem thêm: Viị Kỷ Là Gì ? Sống Vị Kỷ Là Gì

MAI LAN: What bởi vì you mean?Anh tất cả ý nói gì?

MIKE: to cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk có nghĩa là buồn lòng vì một việc đã xẩy ra mà không đổi khác được nữa. Việc đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?Khi sữa đổ xuống rồi, không lấy lại được, đề xuất không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vì chưng is to lớn study seriously & be prepared for the next.Thế đó. Anh ta không thể thay đổi việc này. Vấn đề anh làm cho được là học hành nghiêm chỉnh và sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened to me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk & tried to make a dress.Mike. Chuyện này có tác dụng tôi nghĩ mang lại một chuyện xảy ra cho chủ yếu tôi nhiều năm trước đây. Một hôm tôi mua một khúc lụa cực kỳ đắt và thay may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly & ruined the entire piece, right?Tôi đoán được mẩu chuyện còn lại rồi. Cô giảm sai và hỏng hết miếng lụa, đề nghị không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not to cry over spilled milk và start saving to lớn try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi ai lắm. Má tôi bảo tôi đừng bao gồm cry over spilled milk. Chuyện đã rồi, bước đầu để dành tiền và làm cho lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get back on track.Cũng như cô, Bill sẽ ra khỏi cơn xuống ý thức và trở lại như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, không làm cho lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a test. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc hẳn rằng lần thi sau Bill đã cẩn thận. Anh sẽ thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đang thi đỗ “with flying colors” nghĩa là đỗ dễ dàng, xuất sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared to pass the next thử nghiệm with flying colors.Tôi đoán chắc chắn anh ta đang như vậy. Hy vọng bây chừ anh sẽ quên chuyện đang rồi và chuẩn bị thi đậu kỳ tới dễ dàng dàng, xuất sắc.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty contest, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, giả dụ cô ghi danh dự cuộc thi vẻ đẹp thì cô xứng danh một giải pháp xuất sắc.

Xem thêm: Tuổi Ất Hợi Sinh Năm 1995 Mệnh Gì Hợp Màu Gì, Là Tuổi Con Gì, Hợp Màu Gì?

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng tất cả nói giỡn!

Hôm nay bọn họ vừa học hai thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC và CRY OVER PILLED MILK nghĩa là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng trung khu và Christopher Cruise xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.