Feeling Blue Nghĩa Là Gì

     

xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 83 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, bởi vì Hằng trọng điểm và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Feeling blue nghĩa là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are RED IN THE FACE và FEELING BLUE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là RED IN THE FACE cùng FEELING BLUE.

Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer they’re green, richly green, then Fall slowly comes & they become light yellow, red, dark yellow, brown... A painter palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks to lớn enjoy the gorgeous sight of Fall foliage. Today, Mai Lan & Mike are sitting in a colorful forest on the blue Ridge Mountain.

Mùa thu ngơi nghỉ Bắc Mỹ Châu thật đẹp. Lá thay đổi màu. Vào ngày hè lá xanh, xanh tươi, rồi thu tới, lá chuyển vàng nhạt, đỏ, xoàn sẩm, nâu... Như bảng màu sắc của một họa sĩ. Du khách tấp nập ở các công viên tổ quốc để trải nghiệm cảnh lá mùa thu. Từ bây giờ Mai Lan và Mike đang dần ngồi trong rừng đầy mầu sắc ở núi blue Ridge.

MAI LAN: Mike. This is incredible! Look around, it’s so beautiful here!

Mike. Không thể tưởng tượng. Anh nhìn tổng thể quanh xem, đẹp mắt quá xá!

MIKE: Wonderful. The sky’s blue, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words!

Tuyệt vời. Trời xanh, lá cây đầy đủ sắc đủ màu. Lời nào tả nổi!

MAI LAN: I suddenly feel so thankful, thankful for this beautiful sight, thankful for having healthy eyes to enjoy it.

Tôi hốt nhiên thấy xúc cảm biết ơn, hàm ân cảnh đẹp nhất này, biết ơn có đôi mắt giỏi lành để mà lại hưởng cảnh đẹp.

MIKE: Mai Lan. You’re really thoughtful. I have the same feeling. Và I also think about the colors that we use in the English language.

Mai Lan, cô thực là gồm ý nghĩ về sâu sắc. Tôi cũng cảm giác như thế. Và tôi cũng nghĩ mang lại các color ta dùng trong Anh ngữ.

MAI LAN: Can you tell me specifically what you’re talking about?

Anh có thể nói rằng rõ thêm về điều anh đang nêu ra không?

MIKE: Of course,yes. Vày you know the expression “red in the face”?

Dĩ nhiên được. Cô tất cả biết thành ngữ "red in the face" không?

MAI LAN: Does it mean angry?

Đó nghĩa là khó chịu phải không?

MIKE: Well. To lớn mean getting angry, they say “seeing red” as in this sentence: Mary saw red when Helen said she was dishonest.

À. Để nói tới lên cơn giận, fan ta nói dùng "seeing red" như vào câu "Mary saw red (thấy màu đỏ) khi Helen nói là cô bất lương".

MAI LAN: Then what about “red in the face”? What does it mean?

Còn "red in the face" thì sao? tức là gì?

MIKE: Red R-E-D in the face F-A-C-E. To lớn be red in the face means to lớn suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Roberson’s arm at her birthday party.

Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face tức là cảm thấy ngượng, xấu hổ. Tôi ngượng thừa khi tấn công đổ coffe vào cánh tay bà Robertson vào tiệc sinh nhật của bà.

MAI LAN: Can I say: Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?

Tôi có thể nói thế này được không: Ron ngượng đỏ mặt khi anh ta thông tin lầm lẫn người thắng giải nhất thi hát với những người thắng giải nhì?

MIKE: Yes. Yes. That’s correct.

Đúng, đúng. Gắng là đúng đấy.

MAI LAN: vì chưng you know any idioms with the màu sắc blue?

Anh có biết thành ngữ làm sao với màu xanh lá cây lơ không?

MIKE: Feeling blue! BLUE!

Cảm thấy xanh lơ, blue ! xanh !

MAI LAN: Does that mean “hope”?

Có nghĩa là hi vọng à?

MIKE: No, no. Feeling blue means feeling sad. For example, Sarah felt xanh when her best friend Lee-Ann moved to lớn California.

Không, không. Cảm thấy blue (xanh lơ) nghĩa là cảm thấy buồn. Thí dụ Sarah "thấy xanh lơ" khi bạn thân của cô là Lee-Ann dọn đi California.

MAI LAN: That’s really the case.They were such close friends: they used khổng lồ walk to school together, on weekends they went khổng lồ the thể hình together & they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt xanh when Lee-Ann moved lớn California.

Đúng là trường hợp đó. Bọn họ là chúng ta thân, họ thường xuyên hay cùng nhau quốc bộ đến trường, vào buổi tối cuối tuần họ cùng đi anh em dục ở phòng rèn luyện và thường hay trọng tâm sự với nhau. Rõ ràng là Sarah bi tráng khi Lee-Ann dọn đi California.

Xem thêm: Nội Dung Của Bài Chữ Người Tử Tù, Chữ Người Tử Tù

MIKE: and I felt blue when I called you up, left a message, but you didn’t điện thoại tư vấn me back the whole day!

Và tôi bi tráng khi call phone mang lại cô, để lại tin nhắn nhưng cô không call lại tôi nguyên một ngày!

MAI LAN: Sorry, Mike. I forgot to kiểm tra for phone messages on that day.

Xin lỗi Mike. Tôi quên xem lời nhắn trên smartphone hôm đó.

MIKE: Sometimes, people feel blue for no reasons. They say the gloomy sky causes them to feel blue.

Đôi khi fan ta thấy buồn mà không tồn tại lý do. Họ đổ lỗi là bầu trời u ám làm bọn họ buồn.

MAI LAN: Well, I remember we learned an idiom with “green”. Barry was green with envy when he saw his cousin drove a new Mercedes.

À, tôi lưu giữ mình học một thành ngữ với màu xanh lá cây “green”. Barry xanh mặt bởi vì ghen tức thấy lúc cậu em chúng ta lái chiếc xe Mercedes mới.

MIKE: Mai Lan, you have such good memory!

Mai Lan, cô có trí nhớ tốt lắm!

MAI LAN: You see, I’m learning English, so I try to use new idioms when there’s a chance. Idioms make a language special và interesting.

Anh à. Tôi vẫn học giờ đồng hồ Anh mà. Vày vậy khi nào có thời điểm là tôi cố gắng dùng thành ngữ mới. Thành ngữ tạo nên một ngôn ngữ thành quan trọng đặc biệt và hứng thú.

MIKE: Yes. Idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.

Đúng. Thành ngữ có nghĩa sệt biệt, không phải dò ý nghĩa sâu sắc từng chữ mà lại hiểu được.

MAI LAN: When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language, we use it like native speakers.

Khi ta dùng các thành ngữ đúng trong Anh ngữ, ta cảm thấy như thực sự thông thạo ngữ điệu này, ta nói như người sinh ra tại đây, như người bạn dạng xứ!

MIKE: Yes. That’s right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. “Grey matter” for example.

Đúng, đúng đó. Có nhiều thành ngữ với màu nữa. Tôi có thể nói thêm vài từ. "Grey matter" chẳng hạn.

MAI LAN: Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain & spinal cord, figuratively it refers khổng lồ the intellect, the power of thought. Is that right?

Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R có nghĩa là phần màu xám của óc và của đường tủy sống. Nghĩa bóng là sự việc thông thái, sức mạnh của tư tưởng.

MIKE: Precisely. I say: Mai Lan has a great khuyễn mãi giảm giá of grey matter. Mai lan is very smart!

Đúng vậy. Tôi nói: Mai Lan có nhiều "chất xám". Mai Lan tuyệt vời lắm.

MAI LAN: Come on, Mike. How I wish that were true.

Thôi mà, Mike. Tôi ước gì đấy là sự thực.

Xem thêm: Định Nghĩa Phản Ứng Giữa Axit Và Bazo Gọi Là Gì, Phản Ứng Giữa Axit Và Bazơ Là Phản Ứng Gì

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : RED IN THE FACE tức là NGƯỢNG ĐỎ MẶT cùng FEEING blue nghĩa là CẢM THẤY BUỒN. Hằng trọng điểm và Christopher Cruise xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học tới.