Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Ra Lam Gi

     

Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên là ngành học tập về công nghệ và kỹ thuật nhằm mục tiêu ngăn ngừa, sút thiểu, thu hồi, tái chế, tái áp dụng chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và hóa học thải rắn thông qua các phương án lý-hóa-sinh; phân tích chất lượng môi trường và đưa ra các giải pháp quản lý, góp phần bảo đảm môi trường nhắm đến phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO